Les dades personals recollides será part d'una base de dades propietat de IES La Nucia l'única finalitat és gestionar el servei. Com responsable de la base de dades, IES La Nucia garanteix el compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L'usuari podrà exercitar els seus drets de rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a info@ieslanucia.com

IES La Nucia es reserva el dret a publicar aquestes opinions en la seva edició digital així com en la empresa.