Primera plana > Consell Escolar
CALENDARIO ELECTORAL
Convocatoria de Elecciones al Consejo Escolar

El día 25 de noviembre de 2010 se celebrarán elecciones para renovaciones parciales de los consejos escolares de los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana, según el calendario que publicamos a continuación.

EL PASSAT DIA 29 ENS REUNÍREM
Consell escolar ordinari

El passat dia 29 de gener es féu una sessió ordinària del Consell Escolar, una vegada passada la primera avaluació. En ella s'han d'aprovar els comptes de l'any anterior i la cap d'estudis exposa en percentatges els resultats de la primera avaluació per cursos, cicles i global. Informa Pepe Pastor, de 2n de Batx, representant dels alumnes.

RENOVACIÓN TRAS LAS ELECCIONES
Constituido el nuevo Consejo Escolar

Tras la renovación parcial del Consejo Escolar éste quedó constituido el pasado día 11 de diciembre con 24 miembros.

COMPETČNCIES I MEMBRES
El Consell Escolar de l'IES la Nucia

El Consell Escolar és la màxima autoritat del centre i s'hi troben representats tots els estaments de la comunitat educativa, que escullen els seus representants en un procés electoral que se celebra cada dos anys.

Presideix el Consell Escolar el director del centre i alça acta de les seues decisions el Secretari. Hi participen també el Cap d'Estudis i un representant de l'Ajuntament, a més dels representants del professorat, mares/pares, alumnes i personal no docent.

Comissions del Consell Escolar

El Consell Escolar divideix les seves tasques en les comissions d'economia, convivència i transport.

APROVAT PEL CONSELL ESCOLAR
Reglament de Rčgim Intern

El present Reglament té per objecte regular les normes de convivència i l'organització interna d'aquest Centre d'Educació Secundària.

Projecte Educatiu del Centre
Portada del Projecte Educatiu del Centre

El PEC defineix la personalitat del Centre detallant la finalitat, estructura i reglaments dels seus plans educatius. L'actual Projecte vigent va ser aprovat pel Consell Escolar al juny de 2.006.